COACHING

Czym jest Coaching ?

Coaching jest interaktywnym procesem który wspiera klientów – jednostki lub zespoły w rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania.

Coaching zakłada ze klient posiada wszelkie niezbędne zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów. Innymi słowy, coaching wydobywa mocne stron klientów, stanowiące o ich potencjale i rozwoju w określonej dziedzinie. Coaching umacnia posiadane umiejętności i kompetencje oraz poszerza je o nowe aspekty – w rezultacie prowadząc do uzyskania pożądanej poprawy funkcjonowania osoby w danym obszarze.

Dla Klienta rezultatem coachingu jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach swojego życia, realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności.

Coaching – rodzaje w ofercie

  • Business coaching

Skierowany do średniej i wyższej klasy managerskiej oraz specjalistów, koncentruje się na szeroko rozumianym rozwoju biznesowym.

  • Life coaching

Dotyczy rozwiązywania problemów życia prywatnego w powiązaniu z obszarami zawodowymi.

  • Coaching branżowy

Skierowany do zespołów, działów, zarządów, klas. Może odbywać się w trakcie zebrań, podczas pracy danej grupy.

  • Coaching grupowy

Skierowany do zespołów, działów, zarządów, klas. Może odbywać się w trakcie zebrań, podczas pracy danej grupy. Koncentruje się na celach i obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju całego zespołu, a nie z punktu widzenia poszczególnych osób tworzących ten zespół.

Coaching – czas trwania

Proponowany, standardowy program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 6 do 9 sesji, odbywających się, co 2 – 3 tygodnie. Pojedyncza sesja zaplanowana jest na 60 do 90 minut. Przerwa pomiędzy spotkaniami służy generowaniu rozwiązań, pomysłów, dochodzeniu do ważnych dla klienta wniosków. Pożądana zmiana postaw dokonuje się często właśnie między sesjami coachingowymi.

Jednak w zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.

Coaching – raport

Po zakończeniu projektu klient (osoba zamawiająca coaching) otrzymuje raport, który zawiera przebieg procesu pracy z coachee, wnioski i obserwacje coacha, a także sugestie przyszłych rozwiązań. Raport ten przedstawiany jest do wglądu i omawiany z uczestnikiem coachingu zanim trafi do rąk klienta. Informacje pojawiające się w trakcie coachingu są poufne, stanowią tajemnicę zawodową coacha. W raporcie znajdują się tylko te informacje, na które uczestnik coachingu (coachee) wyrazi zgodę.

Coaching – ceny

W zależności od rodzaju zastosowanych działań, grupy docelowej, celów i efektów jakie coaching zakłada cena cena ustalana jest indywidualnie.

Jak pracujemy ?

Bierzemy pod uwagę nie tylko widoczne, zrozumiałe, ale również nie w pełni świadome aspekty funkcjonowania grup i jednostek, co pomaga rozpoznać aktualny stan zespołu z uwzględnieniem nieracjonalnych zjawisk, które w nim zachodzą i dobrać odpowiednie metody pracy. Nasze szkolenia mogą dotyczyć popularnych tematów (np. stres, inteligencja emocjonalna, autoprezentacja czy wywieranie wpływu), ale ze względu na doświadczenie prowadzone są w sposób pogłębiony.

Posługujemy się szerokim wachlarzem metod aktywizujących, pracujemy w oparciu o nowoczesną wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się osób dorosłych. Organizujemy szkolenia wyłącznie w formule warsztatowej, co oznacza, że przez większość czasu uczestnicy biorą udział w różnego typu doświadczeniach, które mają zwiększyć ich stopień rozumienia i sprawność poruszania się w określonym obszarze kompetencji.

Dbamy o to, aby doświadczenia, w których biorą udział uczestnicy szkoleń uwzględniały specyfikę środowiska, w którym funkcjonują – scenariusze są tworzone wspólnie z klientami, zarówno w czasie przygotowywania programu jak i na sali szkoleniowej. Ostateczny kształt naszych warsztatów jest więc wyznaczany w dużym stopniu przez potrzeby, zainteresowanie i aktywność uczestników szkolenia.