Projekt

Projekt  ” Z pracą w przyszłość!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wartość projektu:
405 030,26 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 384 778,75 zł
Czas trwania projektu:
01.08.2019 – 31.08.2020

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Aktywizacja społeczna:

a) Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką,
b) Monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką,
c) Caoaching,
d) Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
e) Tłumacz języka migowego,
f) Bony aktywizujące,

2. Szkolenia podnoszące kwalifikacje:
a) Kurs podstaw obsługi komputera umożliwiający uzyskanie certyfikatu ECDL BASE,

3. Aktywizacja zawodowa:
a) Trener pracy,
b) Staże u pracodawców – 3 miesiące.

Cel projektu:
Celem projektu pn. „Z pracą w przyszłość!”jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia, 20 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością (K12M8) zamieszkujących Subregion Północny Województwa Śląskiego, w okresie 1.08.19-31.08.2020 r., przy wykorzystaniu zindywidualizowanego wsparcia realizowanego w projekcie w oparciu o ścieżkę reintegracji, skutkującej podniesieniem kwalifikacji co najmniej 7 uczestników/czek projektu (K4 M3),
zmotywowaniem do poszukiwania zatrudnienia co najmniej 5 uczestników/czek projektu (K3 M2) oraz podjęciem zatrudnienia przez co najmniej 4 uczestników/czek projektu (K2 M2). Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2019r. – 31.08.2020 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:
– osoby z niepełnosprawnością (odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności) w tym co najmniej 70% w stopniu znacznym bądź umiarkowanym (14 osób),
– 12 kobiet oraz 8 mężczyzn,
– bierne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia,
– powyżej 18 r.ż.
– zamieszkałe Subregion Północny woj. śląskiego (m. Częstochowę, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki)

Biuro Projektu
ul. Okólna 79B, 42-218 Częstochowa
tel. 530 535 354
projek@fkm.com.pl